Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Městská knihovna Zdice je správcem osobních údajů uživatelů knihovny. Zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, které vešlo v účinnost 25. 5. 2018

Jaké osobní údaje knihovna shromažďuje?

Knihovna shromažďuje pouze údaje nezbytně nutné k poskytování služeb knihovny. A to absenční půjčování knihovních jednotek, rezervace, efektivní komunikaci se čtenáři z důvodu ochrany knihovního fondu.

Součástí registrace je vyplnění přihlášky, kde je potřeba uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu. V případě registrace uživatele mladšího 15 let, je potřeba uvést stejné údaje od zákonného zástupce.

Záznamy z kamerového systému

Knihovna je vybavena monitorovacím kamerovým systémem, který zajišťuje bezpečnost prostoru. Takové prostory jsou označeny piktogramy kamery.

Čtenářské konto

Na webových stránkách knihovny v on-line katalogu najdete po přihlášení (uživatelské jméno a heslo, které je potřeba zadat přímo v knihovně) své čtenářské konto a přehled osobních údajů, které knihovna uchovává. Čtenářské konto tak nabízí identifikační a kontaktní údaje, přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček, platební údaje a informace o rezervacích.

Jak dlouho se údaje uchovávají?

Knihovna uchovává údaje po dobu platnosti registrace, prodlouženou o 3 roky. Během těchto tří let má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii výpůjček.

Po uplynutí této doby knihovna údaje „anonymizuje“, což znamená, že jsou smazány veškeré údaje, podle kterých lze čtenáře identifikovat a zbylé údaje k němu nelze přiřadit. Knihovna však může takto anonymizované údaje používat pro statistické účely. O anonymizaci lze požádat ihned po ukončení členství, pokud nemá uživatel vůči knihovně žádný dluh.

Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu.

Údaje o peněžitých transakcích mezi knihovnou a uživatelem uchováváme po dobu 5 let.

Kamerové záznamy jsou automaticky mazány po uplynutí 7 dnů od pořízení záznamu.

Zabezpečení osobních údajů

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v knihovním systému KOHA. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv.

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám.

Osobní údaje mohou být knihovnou předány advokátní kanceláři za účelem vymáhání pohledávek, na to je však dlužník s dostatečným předstihem upozorněn.

K bezpečnosti může přispět uživatel zodpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit do knihovny se může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje dalším osobám.

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů EU 2012/679, známém jako GDPR.

Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné obrátit se v případě stížnosti, dotazu nebo nejasností.

Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovna@mesto-zdice.cz